Vedtægter

Vedtægter for Kunstnerforeningen Kubus Alba

Vedtægter  for  Kunstnerforeningen Kubus Alba 

 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Kunstnerforeningen Kubus Alba, og dens hjemsted Aarhus Kommune. 

 1. Formål 

Foreningens formål er at formidle samtidskunst gennem medlemmernes gruppeudstillinger, individuelle medlemsudstillinger eller udstillinger der sker i et samarbejde mellem medlemmer og aktører i det lokale, nationale eller internationale kunstmiljø. Foreningens formidlingsaktiviteter tæller ligeledes artisttalks og foredrag med et samtidskunstnerisk sigte.  

Formidlingen retter sig bredt mod alle med interesse for samtidskunst.  

Foreningens formål er ligeledes at støtte udviklingen af samtidskunsten ved at tilbyde de tilknyttede kunstnermedlemmer værksteds- og udstillingslokaler i et levende og aktivt kunstnermiljø. 

 1. Medlem 

Som medlem kan optages enhver, der som hoved- eller bierhverv beskæftiger sig med produktionen af samtidskunst på et kvalitetsmæssigt højt niveau eller som har interesse heri.  

Medlemskredsen består af kunstnere, der har værksted i foreningens lokaler, samt støttemedlemmer.  

Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningen. Medlemmer optages efter en individuel samtale og vurdering af det kunstneriske potentiale. Medlemmer skal som hoved-eller bierhverv beskæftige sig med kunstnerisk virksomhed og være indstillet på at bidrage til et levende og aktivt miljø for samtidskunsten i foreningens regi, herunder deltage i fælles udstillingsaktiviteter og andre foreningsaktiviteter. 

3.1 Medlemmer 

Medlemmer råder over en af foreningens værkstedpladser og tilhørende faciliteter. Medlemmet er forpligtet til at bruge sin værkstedsplads som sin primære arbejdsplads og deltage i fælles aktiviteter. Ethvert medlem skal deltage i minimum 1 årlig kunstnerisk fællesaktivitet. Medlemmer har til enhver tid førsteret til faciliteterne.  

3.2  Støttemedlemskaber 

Enhver, der har interesse i samtidskunst og i foreningens virke, herunder kunstnernes udvikling kan tegne et støttemedlemskab.  

 1. Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april.  

Indkaldelse til generalforsamling sker med et varsel på mellem 3 – 4  uger. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Indkaldelsen og dagsorden udsendes til alle medlemmer via E-mail. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: 

 1. Valg af dirigent 
 1. Valg af referent 
 1. Formandens beretning 
 1. Godkendelse af regnskab 
 1. Indkomne forslag 
 1. Fastsættelse af kontingent 
 1. Valg til bestyrelsen 
 1. Valg af revisor 
 1. Eventuelt 

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse foretages af formanden.  

 1. Bestyrelsen 

Foreningens ledelse og drift varetages af Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af alle fuldgyldige A-medlemmer.  

Bestyrelsens ansvarsområder er blandt andet: 

 • Optagelse og eksklusion af A-medlemmer 
 • Fastsættelse af antal værkstedspladser og fordelingen af dem 
 • Planlægning og beslutning af fælles udstillinger og fælles arrangementer 
 • Planlægning af udstillingskalenderen 
 • Planlægning og beslutning af fælles indkøb 
 • Beslutninger, der har konsekvens for driftsomkostningerne 
 • Afholdelse af sociale arrangementer 

Bestyrelsens nærmere virke fastlægges i en af bestyrelsen vedtaget forretningsorden.  

Bestyrelsens sammensætning 

Blandt bestyrelsesmedlemmerne vælges en formand, en kasserer og evt. en næstformand. Valget af disse sker på generalforsamlingen.  

Øvrige opgaver, fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne, der nedsætter en række samarbejdende teams, der varetager opgaverne. Ethvert bestyrelsesmedlem skal være medlem af minimum et team 

De forskellige teams konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Teamets ansvarsområder er beskrevet i Forretningsordenen. 

Genvalg til de enkelte poster kan finde sted. Valget gælder for et år ad gangen.  

Optagelse af A-medlemmer 

Optagelse af nye A-medlemmer sker på et møde. Beslutning om A-medlemskab træffes så vidt muligt i enstemmighed, men vil dog kunne gennemføres, hvis alle A-medlemmer med undtagelse af et medlem stemmer for. 

Hvis et A-medlem ikke kan være tilstede på mødet, kan medlemmet forud for mødet give fuldmagt til et andet A-medlem. Minimum 3/4 af A-medlemmerne skal være tilstede på optagelsesmødet. Optagelsesmødet ledes af bestyrelsens formand.  

Nye A-medlemmer optages med en prøvetid på 3 måneder. Eventuelle indsigelser mod endelig optagelse af det nye A-medlem skal fremsættes overfor bestyrelsens formand senest 2 uger inden prøvetidens udløb. Hvis ¼ af A-medlemmerne har indvendinger mod optagelse af det nye A-medlems endelige optagelse, er formanden forpligtet til at meddele det nye A-medlem, at medlemskabet ønskes bragt til ophør.  

Bestyrelsen kan efter behov oprette venteliste, og er berettiget til ændre rækkefølge. 

Eksklusion af A-medlemmer 

Hvis et medlem ved benyttelsen af faciliteterne overtræder gældende husorden eller på anden måde modarbejder foreningens formål eller ikke lever op til medlemskriterierne, kan medlemmet bortvises af formanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. En bortvisning har virkning straks og indtil den samlede bestyrelse har taget stilling til om medlemmet skal ekskluderes. Et bortvist medlem udtræder automatisk af bestyrelsen. 

Et A-medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet ikke lever op til medlemskriterierne, modarbejder foreningens formål eller undlader at betale kontingent. 

Et A-medlem kan desuden ekskluderes, hvis denne over en længere periode ikke deltager i fælles aktiviteter, ikke bruger sin værkstedsplads eller gentagne gange overtræder husreglerne.  

Eksklusionen af et A-medlem kan kun ske, hvis medlemmet forinden enten er blevet bortvist eller har modtaget en påtale og denne påtale ikke er blevet fulgt. En påtale er skriftlig. Påtalen skal være underskrevet af minimum to bestyrelsesmedlemmer. 

Eksklusion foregår på et eksklusionsmøde, hvor det pågældende medlem ikke har stemmeret. Beslutningen skal tiltrædes af mindst ¾ af de øvrige A-medlemmer. 

 1. Kontingent 

Det årlige kontingent vedtages hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.  

Kontingentet udgør ved foreningens stiftelse følgende:  

A-medlemmer: 1200 kr. årligt 

Støttemedlemmer: 200 kr. årligt  

Kontingentændringer har virkning for måneden efter generalforsamlingens afholdelse.  

Løbende bidrag til drift af foreningens lokaler og værkstedsfaciliteter 

Brugere af lokalerne (medlemmerne) afholder udgifterne til den løbende drift.  

Medlemmer betaler et månedligt bidrag til dækning af de løbende udgifter. Ved indtrædelse i foreningens forudbetaler medlemmet desuden et beløb svarende til 3 måneders driftsbidrag, således at den samlede betaling ved indtrædelse udgør 4 måneders bidrag. Bestyrelsen fastsætter det månedlige bidrag. 

 1. Økonomi og regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2020.  

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens økonomi. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og af foreningens revisor. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 1. Tegningsregel 

Foreningen kan tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.  

 1.  Hæftelse 

Foreningen hæfter overfor sine kreditorer med hele sin formue. Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

 1.  Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen. Kun medlemmerne har stemmeret vedrørende vedtægtsændringer. Ændringerne skal vedtages med 2/3 af stemmerne. 

Forslag til ændring af vedtægterne udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. 

 1. Ophør af medlemsskab 

Medlemmer kan bringe deres medlemskab til ophør med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Medlemmets forudbetalte driftsbidrag tilbagebetales i opsigelsesperioden.  

Kontingentet refunderes ikke ved opsigelse af medlemskabet. 

Hvis et støttemedlemskab ikke fornyes ved rettidig betaling af kontingent for det kommende år betragtes støttemedlemskabet som ophørt. 

Intet medlem har ved sin udtræden ret til nogen del af foreningens formue.   

 1.  Foreningens opløsning 

Foreningens opløsning besluttes af generalforsamlingen og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.  

Et evt. overskud skal ved foreningens opløsning doneres til et almen velgørende formål så vidt muligt inden for samtidskunst. Formålet besluttes af generalforsamlingen, hvor foreningen opløses. 

—-ooo0ooo— 

Således vedtaget i forbindelse med foreningens stiftelse den 22. april 2020  

Med ændringer af 14. marts 2022 

Med ændringer af 1. februar 2023 

Med ændringer af 15. marts 2023 

Med ændringer af 10. april 2024