Vedtægter

Vedtægter for Kunstnerforeningen Kubus Alba

 • Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Kunstnerforeningen Kubus Alba, og dens hjemsted Aarhus Kommune.
 • Formål
  Foreningens formål er at formidle samtidskunst gennem medlemmernes gruppeudstillinger, individuelle medlemsudstillinger eller udstillinger der sker i et samarbejde mellemmedlemmer og aktører i det lokale, nationale eller internationale kunstmiljø. Foreningens formidlingsaktiviteter tæller ligeledes artisttalks og foredrag med et samtidskunstnerisk sigte.
  Formidlingen retter sig bredt mod alle med interesse for samtidskunst.
  Foreningens formål er ligeledes at støtte udviklingen af samtidskunsten ved at tilbyde de
  tilknyttede kunstnermedlemmer værksteds- og udstillingslokaler i et levende og aktivt
  kunstnermiljø.
 • Medlem
  Som medlem kan optages enhver, der som hoved- eller bierhverv beskæftiger sig med
  produktionen af samtidskunst på et kvalitetsmæssigt højt niveau eller som har interesse heri.
  Medlemskredsen består af kunstnere, der har værksted i foreningens lokaler (A-medlemmer), andre kunstnere, der ønsker at være tilknyttet foreningen (B-medlemmer), samt støttemedlemmer.
  Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningen. A- og B-medlemmer optages efter en
  individuel samtale og vurdering af det kunstneriske potentiale. A- og B-medlemmer skal som hoved-eller bierhverv beskæftige sig med kunstnerisk virksomhed og være indstillet på at bidrage til et levende og aktivt miljø for samtidskunsten i foreningens regi, herunder deltage i fælles udstillingsaktiviteter og andre foreningsaktiviteter.

A-medlemmer
A-medlemmer råder over en af foreningens værkstedpladser og tilhørende faciliteter. A-
medlemmet er forpligtet til at bruge sin værkstedsplads som sin primære arbejdsplads og
deltage i fælles aktiviteter. Ethvert A-medlem skal deltage i minimum 1 årlig kunstnerisk
fællesaktivitet. A-medlemmer har til enhver tid førsteret til faciliteterne. Gruppen af A-
medlemmer kaldes kollegiet.
B-medlemmer
B-medlemmer kan efter aftale med kollegiet og mod dækning af de dermed forbundne
omkostninger i kortere eller længere tid benytte foreningens lokaler og udstillingsfaciliteter.
Støttemedlemskaber
Enhver, der har interesse i samtidskunst og i foreningens virke, herunder kunstnernes
udvikling kan tegne et støttemedlemskab. Støttemedlemskabet giver et lod til det årlige
kunstlotteri (forudsat et sådant lotteri afholdes).

 • Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Stemmeret på generalforsamlingen har alle A- og B-medlemmer.
  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april.
  Indkaldelse til generalforsamling sker med et varsel på mellem 3 – 4 uger. Punkter til
  dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
  Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Indkaldelsen og dagsorden udsendes til alle A- B-medlemmer via E-mail.
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
   Ethvert medlem af bestyrelsen eller af kollegiet kan forlange indkaldt til en ekstraordinær
   generalforsamling. Indkaldelse foretages af formanden.

Bestyrelsen
Foreningens drift og kontakt til medlemmerne varetages af bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 – 7 medlemmer. 4 – 6 medlemmer vælges af A-medlemmerne, og 1 medlem vælges blandt B-medlemmerne, og denne sidder som B-medlemmernes repræsentant i bestyrelsen. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes hvert år af A-medlemmerne.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, og eventuelt næstformand,
kommunikationskoordinator, udstillingskoordinator og fundraiser. Konstitueringen sker i
forlængelse af generalforsamlingen eller på det førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsens nærmere virke fastlægges i en af bestyrelsen vedtaget forretningsorden.
Hvis et medlem ved benyttelsen af faciliteterne overtræder gældende husorden eller på anden måde modarbejder foreningens formål eller ikke lever op til medlemskriterierne, kan
medlemmet bortvises af bestyrelsen. En bortvisning har virkning straks og indtil
bestyrelsen/kollegiet har taget stilling til om medlemmet skal ekskluderes.
Bestyrelsen kan beslutte eksklusion af B-medlemmer og støttemedlemmer, mens eksklusion af A-medlemmer besluttes af kollegiet.

Kollegiet
A-medlemmer er fødte medlemmer af kollegiet. Kollegiets vigtigste opgave er at sikre, at der til stadighed er et godt arbejdsklima på værkstedet og i forbindelse med udstillinger. Antallet af værkstedspladser fastsættes af kollegiet, og kollegiet skal godkende nye A-medlemmer.
Kollegiets ansvarsområder er:
1 Optagelse og eksklusion af A-medlemmer
2 Planlægning og beslutning af fælles udstillinger og fælles arrangementer
3 Planlægning af udstillingskalenderen
4 Planlægning og beslutning af fælles indkøb
5 Beslutninger, der har konsekvens for driftsomkostningerne
6 Afholdelse af sociale arrangementer

Optagelse af nye A-medlemmer sker på et kollegiemøde. Beslutning om A-medlemskab
træffes så vidt muligt i enstemmighed, men vil dog kunne gennemføres, hvis alle A-
medlemmer med undtagelse af et A-medlem stemmer for.
Hvis et A-medlem ikke kan være tilstede på kollegiemødet, kan medlemmet forud for mødet give fuldmagt til et andet A-medlem. Minimum 3/4 af A-medlemmerne skal være tilstede på optagelsesmødet. Optagelsesmødet ledes af bestyrelsens formand.
Nye A-medlemmer optages med en prøvetid på 3 måneder. Eventuelle indsigelser mod
endelig optagelse af det nye A-medlemmer skal fremsættes overfor bestyrelsens formand
senest 2 uger inden prøvetidens udløb. Hvis ¼ af A-medlemmerne har indvendinger mod
optagelse af det nye A-medlems endelige optagelse, er formanden forpligtet til at meddele den nye A-medlem, at medlemsskabet ønskes bragt til ophør. Ophører medlemskabet i løbet af prøveperioden tilbagebetales det fulde driftsindskud.
Kollegiet kan efter behov oprette venteliste, og er berettiget til ændre rækkefølge.
Et A-medlem kan eksluderes, hvis medlemmet ikke lever op til medlemskriterierne,
modarbejder foreningens formål eller undlader at betale kontingent.
Et A-medlem kan desuden ekskluderes, hvis denne over en længere periode ikke deltager i
fælles aktiviteter, ikke bruger sin værkstedsplads eller gentagne gange overtræder
husreglerne.
Eksklusionen af et A-medlem kan kun ske, hvis medlemmet forinden enten er blevet
ekskluderet af bestyrelsen eller har modtaget en påtale og denne påtale ikke er blevet fulgt.
Eksklusion foregår på et kollegiemøde. Beslutningen skal tiltrædes af mindst ¾ af de øvrige A-medlemmer.

 • Kontingent
  Det årlige kontingent vedtages hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra
  bestyrelsen.
  Kontingentet udgør ved foreningens stiftelse følgende:
  A-medlemmer: 1200 kr. årligt
  B-medlemmer: 700 kr. halvårligt eller 1200 kr. helårligt
  Støttemedlemmer: 200 kr. årligt
  Kontingentændringer har virkning for måneden efter generalforsamlingens afholdelse.
  Løbende bidrag til drift af foreningens lokaler og værkstedsfaciliteter
  Brugere af lokalerne (A-og B-medlemmer) afholder udgifterne til den løbende drift.
 • Økonomi og regnskab
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.
  december 2020.
  Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens økonomi. Årsregnskabet
  underskrives af bestyrelsen og af foreningens revisor. Årsregnskabet forelægges den
  ordinære generalforsamling til godkendelse.
 • Tegningsregel
  Foreningen kan tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 • Hæftelse
  Foreningen hæfter overfor sine kreditorer med hele sin formue. Medlemmerne, bestyrelsen
  og kollegiet hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 • Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen. Kun A-medlemmerne har stemmeret vedrørende vedtægtsændringer. Ændringerne skal vedtages med 2/3 af stemmerne.
  Forslag til ændring af vedtægterne udsendes sammen med dagsordenen for
  generalforsamlingen.
 • Ophør af medlemsskab
  A-medlemmer kan bringe deres medlemskab til ophør med et varsel på 3 måneder til
  udgangen af en måned. Medlemmets forudbetalte driftsbidrag tilbagebetales i
  opsigelsesperioden.
  B-medlemmer kan bringe deres mellemskab til ophør med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned.
  Kontingentet refunderes ikke ved opsigelse af medlemskabet.
  Hvis et støttemedlemskab ikke fornyes ved rettidig betaling af kontingent for det kommende år betragtes støttemedlemskabet som ophørt.
  Intet medlem har ved sin udtræden ret til nogen del af foreningens formue.
 • Foreningens opløsning
  Foreningens opløsning besluttes af generalforsamlingen og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
  opløsningen kan vedtages af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende
  stemmeberettigede medlemmer.
  Et evt. overskud skal ved foreningens opløsning doneres til et almen velgørende formål så vidt muligt inden for samtidskunst. Formålet besluttes af generalforsamlingen, hvor foreningen opløses.

Således vedtaget i forbindelse med foreningens stiftelse den 22. april 2020
Med ændringer af 14. marts 2022